Szanowni Państwo,

Kancelaria adwokatów Piotra Ledeckiego i Krzysztofa Sochy oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, oraz reprezentację interesów i praw osób fizycznych, we wszystkich dziedzinach prawa. Tworzymy Kancelarię wieloosobową, w której imieniu działa zespół adwokatów oraz aplikantów adwokackich, a także doradcy podatkowi z praktyką w organach administracyjnych, w tym – skarbowych, współpracujemy także z tłumaczami przysięgłymi i biegłymi rzeczoznawcami.

Posiadamy doświadczenie w prawie handlowym, w tym w prawie spółek, prawie gospodarczym, cywilnym, karnym i administracyjnym, prawie budowlanym i zamówień publicznych

W zakresie obrotu gospodarczego, Kancelaria świadczyła dotychczas nie tylko obsługę bieżącej działalności spółek i innych podmiotów gospodarczych, lecz także tworzyła nowe firmy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe i akcyjne) oraz przeprowadzała procesy przekształceń i łączenia spółek. Posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowania zgromadzeń oraz pełnej dokumentacji (uchwał, oraz dokumentacji rejestrowej). Kancelaria w ramach świadczonych usług na bieżąco konsultuje z Klientami aktualne problemy na gruncie prawnym, przygotowuje pisma, umowy, prowadzi korespondencję z kontrahentami, przeciwnikami oraz reprezentuje Klientów w sporach – w tym przed wszystkim organami, we wszystkich typach postępowań (sądowym karnym i cywilnym, administracyjnym oraz sądowo administracyjnym).

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, cywilnym, pracy, administracyjnym – w tym budowlanym, podatkowym, zamówień publicznych, karnym – w tym karno-skarbowym.

Współpraca z Klientem oparta jest na zasadach określonych w umowie zlecenia (stałej obsługi prawnej), jaką zawieramy z Klientami i która następnie stanowi podstawę regulacji wzajemnych stosunków. Obejmuje ona pełen zakres usług świadczonych na rzecz Klienta, takich jak w szczególności: 

1. bieżące doradztwo prawne – osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem fax-u, poczty elektronicznej;

2. dochodzenie roszczeń w postepowaniu polubownym oraz na drodze sądowej;

3. obsługę przedsiębiorców w sprawach pracowniczych;

4. sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;

5. negocjacje z kontrahentami, dłużnikami;

6. reprezentowanie przed sądami powszechnymi, urzędami administracji państwowej i samorządowej;

 

Kancelaria gwarantuje m.in.:

1. zachowanie szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, stosownie do obowiązujących przepisów prawa;

2. świadczenie usług w zakresie określonym umową osobiście, bez prawa powierzenia wykonania całości lub części zobowiązań wynikających z umowy w drodze podzlecenia innym podmiotom, bez dodatkowej zgody Klienta wyrażanej pisemnie;

3. dbałość o wizerunek Klienta na rynku;

4. informowanie Klienta o wszystkich podejmowanych w ramach niniejszej umowy działaniach mających znaczenie dla jej wykonania;

5. stały kontakt – osobisty w siedzibie klienta, w siedzibie kancelarii, korespondencyjny, elektroniczny telefoniczny i w drodze faksu;

6. zachowanie poufności i tajemnicy gospodarczej;

 

Kładziemy duży nacisk na szybkość i skuteczność. Reprezentujemy naszych Klientów w sądach, przed organami podatkowymi, administracyjnymi, celnymi, a także wobec innych instytucji, osób i podmiotów. Prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje, rokowania – także w sprawach objętych sporami sądowymi w celu negocjowania warunków ugód z przeciwnikami procesowymi.